Zamówienia publiczne POWYŻEJ 130 000 zł

2018 - Przetarg nieograniczony na dostawę kalibratora wielofunkcyjnego napięcia, prądu i rezystancji

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzor oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

Załącznik nr 5 do SIWZ  –  Wzór oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

Załącznik nr 6 do SIWZ  – Wzór wykazu wykonanych dostaw,

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór formularza oferty,

Załącznik nr 7a do SIWZ – Wzór załącznika do formularza oferty,

Załącznik nr 8 do SIWZ – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego,

Załącznik nr 9 do SIWZ – Metodologia oceny poszczególnych parametrów technicznych,

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Metadane

Data publikacji : 05.06.2018
Data modyfikacji : 09.01.2024
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Wójcik Wydział Obsługi
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Wójcik
do góry