Zamówienia publiczne POWYŻEJ 130 000 zł

2018 - Przetarg nieograniczony na dostawę wzorca masy (obciążnika) w wykonaniu specjalnym w postaci przyczepy wieloosiowej do sprawdzania wag nieautomatycznych do wyznaczania nacisku koła/osi i masy całkowitej pojazdów podczas legalizacji oraz wzorcowania

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 do SIWZ -  Wzór oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 do SIWZ -  Wzór formularza oferty

Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Metadane

Data publikacji : 26.06.2018
Data modyfikacji : 09.01.2024
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Wójcik Wydział Obsługi
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Wójcik
do góry